Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Märkning - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Namn på medicineringYellox
ATC-kodS01BC11
Ämnebromfenac sodium sesquihydrate
TillverkarePharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR EN FLASKA 5 ML

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Yellox 0,9 mg/ml ögondroppar, lösning bromfenak

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml lösning innehåller 0,9 mg bromfenak (som natriumseskvihydrat). En droppe innehåller ungefär 33 mikrogram bromfenak.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Borsyra, borax, vattenfri natriumsulfit (E221) (se bipacksedeln för ytterligare information), tyloxapol, povidon, dinatriumedetat, bensalkoniumklorid (se bipacksedeln för ytterligare information), vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid (för pH-justering)

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

ögondroppar, lösning 1x5 ml

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Okulär användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

Kassera oanvänt innehåll 4 veckor efter öppnandet. Öppnad:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Tjeckien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/692/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Yellox

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FLASKETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Yellox 0,9 mg/ ml ögondroppar, lösning bromfenak

Okulär användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 ml

6.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel