Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – Märkning - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Namn på medicineringZalasta
ATC-kodN05AH03
Ämneolanzapine
TillverkareKrka

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong Zalasta 2,5 mg tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 2,5 mg tabletter olanzapin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 2,5 mg olanzapin.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktosmonohydrat. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

tablett

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/415/001 (14 tabletter)

EU/1/07/415/002 (28 tabletter)

EU/1/07/415/003 (35 tabletter)

EU/1/07/415/004 (56 tabletter)

EU/1/07/415/005 (70 tabletter)

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Zalasta 2,5 mg tabletter

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

<PC:

SN:

NN:>

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Blister Zalasta 2,5 mg tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 2,5 mg tabletter olanzapin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong Zalasta 5 mg tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 5 mg tabletter olanzapin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 5 mg olanzapin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktosmonohydrat. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

tablett

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/415/006 (14 tabletter)

EU/1/07/415/007 (28 tabletter)

EU/1/07/415/008 (35 tabletter)

EU/1/07/415/009 (56 tabletter)

EU/1/07/415/010 (70 tabletter)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Zalasta 5 mg tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

<PC:

SN:

NN:>

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Blister Zalasta 5 mg tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 5 mg tabletter olanzapin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong Zalasta 7,5 mg tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 7,5 mg tabletter olanzapin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 7,5 mg olanzapin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktosmonohydrat. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

tablett

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/415/011 (14 tabletter)

EU/1/07/415/012 (28 tabletter)

EU/1/07/415/013 (35 tabletter)

EU/1/07/415/014 (56 tabletter)

EU/1/07/415/015 (70 tabletter)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Zalasta 7,5 mg tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

<PC:

SN:

NN:>

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Blister Zalasta 7,5 mg tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 7,5 mg tabletter olanzapin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong Zalasta 10 mg tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 10 mg tabletter olanzapin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 10 mg olanzapin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktosmonohydrat. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

tablett

7 tabletter

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/415/016 (7 tabletter)

EU/1/07/415/017 (14 tabletter)

EU/1/07/415/018 (28 tabletter)

EU/1/07/415/019 (35 tabletter)

EU/1/07/415/020 (56 tabletter)

EU/1/07/415/021 (70 tabletter)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Zalasta 10 mg tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

<PC:

SN:

NN:>

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Blister Zalasta 10 mg tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 10 mg tabletter olanzapin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong Zalasta 15 mg tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 15 mg tabletter olanzapin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 15 mg olanzapin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktosmonohydrat. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

tablett

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/415/022 (14 tabletter)

EU/1/07/415/023 (28 tabletter)

EU/1/07/415/024 (35 tabletter)

EU/1/07/415/025 (56 tabletter)

EU/1/07/415/026 (70 tabletter)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Zalasta 15 mg tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

<PC:

SN:

NN:>

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Blister Zalasta 15 mg tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 15 mg tabletter olanzapin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong Zalasta 20 mg tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 20 mg tabletter olanzapin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 20 mg olanzapin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktosmonohydrat. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

tablett

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/415/027 (14 tabletter)

EU/1/07/415/028 (28 tabletter)

EU/1/07/415/029 (35 tabletter)

EU/1/07/415/030 (56 tabletter)

EU/1/07/415/031 (70 tabletter)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Zalasta 20 mg tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

<PC:

SN:

NN:>

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Blister Zalasta 20 mg tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 20 mg tabletter olanzapin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong Zalasta 5 mg munsönderfallande tabletter

I 1. LÄKEMEDLETS NAMN

I

Zalasta 5 mg munsönderfallande tabletter olanzapin

I 2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

I

Varje munsönderfallande tablett innehåller 5 mg olanzapin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller aspartam. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

munsönderfallande tablett

14 munsönderfallande tabletter

28 munsönderfallande tabletter

35 munsönderfallande tabletter

56 munsönderfallande tabletter

70 munsönderfallande tabletter

I 5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

I

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Hantera inte tabletten med blöta händer då tabletten kan lösas upp.

1.Håll i blistrets kanter och lösgör en blistercell från resten av blistret genom att försiktigt riva loss den längs med perforeringen.

2.Lyft upp kanten på folien och dra av folien helt och hållet.

3.Tippa ut tabletten i din hand.

4.Placera tabletten på tungan genast efter att du har avlägsnat den från förpackningen.

fl

Svälj tabletten med eller utan vatten.

Du kan också lägga tabletten i ett glas fullt med vatten och dricka det med en gång.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/415/032 (14 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/033 (28 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/034 (35 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/035 (56 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/036 (70 munsönderfallande tabletter)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Zalasta 5 mg munsönderfallande tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

<PC:

SN:

NN:>

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Blister Zalasta 5 mg munsönderfallande tabletter

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 5 mg munsönderfallande tabletter olanzapin

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

1.Böj och riv av

2.Dra av

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong Zalasta 7,5 mg munsönderfallande tabletter

I 1. LÄKEMEDLETS NAMN

I

Zalasta 7,5 mg munsönderfallande tabletter olanzapin

I 2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

I

Varje munsönderfallande tablett innehåller 7,5 mg olanzapin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller aspartam. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

munsönderfallande tablett

14 munsönderfallande tabletter

28 munsönderfallande tabletter

35 munsönderfallande tabletter

56 munsönderfallande tabletter

70 munsönderfallande tabletter

I 5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

I

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Hantera inte tabletten med blöta händer då tabletten kan lösas upp.

1.Håll i blistrets kanter och lösgör en blistercell från resten av blistret genom att försiktigt riva loss den längs med perforeringen.

2.Lyft upp kanten på folien och dra av folien helt och hållet.

3.Tippa ut tabletten i din hand.

4.Placera tabletten på tungan genast efter att du har avlägsnat den från förpackningen.

fl

Svälj tabletten med eller utan vatten.

Du kan också lägga tabletten i ett glas fullt med vatten och dricka det med en gång.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/415/037 (14 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/038 (28 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/039 (35 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/040 (56 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/041 (70 munsönderfallande tabletter)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Zalasta 7,5 mg munsönderfallande tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

<PC:

SN:

NN:>

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Blister Zalasta 7,5 mg munsönderfallande tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 7,5 mg munsönderfallande tabletter olanzapin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

1.Böj och riv av

2.Dra av

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong Zalasta 10 mg munsönderfallande tabletter

I 1. LÄKEMEDLETS NAMN

I

Zalasta 10 mg munsönderfallande tabletter olanzapin

I 2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

I

Varje munsönderfallande tablett innehåller 10 mg olanzapin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller aspartam. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

munsönderfallande tablett

14 munsönderfallande tabletter

28 munsönderfallande tabletter

35 munsönderfallande tabletter

56 munsönderfallande tabletter

70 munsönderfallande tabletter

I 5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

I

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Hantera inte tabletten med blöta händer då tabletten kan lösas upp.

1.Håll i blistrets kanter och lösgör en blistercell från resten av blistret genom att försiktigt riva loss den längs med perforeringen.

2.Lyft upp kanten på folien och dra av folien helt och hållet.

3.Tippa ut tabletten i din hand.

4.Placera tabletten på tungan genast efter att du har avlägsnat den från förpackningen.

fl

Svälj tabletten med eller utan vatten.

Du kan också lägga tabletten i ett glas fullt med vatten och dricka det med en gång.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/415/042 (14 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/043 (28 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/044 (35 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/045 (56 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/046 (70 munsönderfallande tabletter)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Zalasta 10 mg munsönderfallande tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

<PC:

SN:

NN:>

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Blister Zalasta 10 mg munsönderfallande tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 10 mg munsönderfallande tabletter olanzapin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

1.Böj och riv av

2.Dra av

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong Zalasta 15 mg munsönderfallande tabletter

I 1. LÄKEMEDLETS NAMN

I

Zalasta 15 mg munsönderfallande tabletter olanzapin

I 2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

I

Varje munsönderfallande tablett innehåller 15 mg olanzapin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller aspartam. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

munsönderfallande tablett

14 munsönderfallande tabletter

28 munsönderfallande tabletter

35 munsönderfallande tabletter

56 munsönderfallande tabletter

70 munsönderfallande tabletter

I 5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

I

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Hantera inte tabletten med blöta händer då tabletten kan lösas upp.

1.Håll i blistrets kanter och lösgör en blistercell från resten av blistret genom att försiktigt riva loss den längs med perforeringen.

2.Lyft upp kanten på folien och dra av folien helt och hållet.

3.Tippa ut tabletten i din hand.

4.Placera tabletten på tungan genast efter att du har avlägsnat den från förpackningen.

fl

Svälj tabletten med eller utan vatten.

Du kan också lägga tabletten i ett glas fullt med vatten och dricka det med en gång.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/415/047 (14 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/048 (28 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/049 (35 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/050 (56 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/051 (70 munsönderfallande tabletter)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Zalasta 15 mg munsönderfallande tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

<PC:

SN:

NN:>

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Blister Zalasta 15 mg munsönderfallande tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 15 mg munsönderfallande tabletter olanzapin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

1.Böj och riv av

2.Dra av

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong Zalasta 20 mg munsönderfallande tabletter

I 1. LÄKEMEDLETS NAMN

I

Zalasta 20 mg munsönderfallande tabletter olanzapin

I 2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

I

Varje munsönderfallande tablett innehåller 20 mg olanzapin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller aspartam. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

munsönderfallande tablett

14 munsönderfallande tabletter

28 munsönderfallande tabletter

35 munsönderfallande tabletter

56 munsönderfallande tabletter

70 munsönderfallande tabletter

I 5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

I

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Hantera inte tabletten med blöta händer då tabletten kan lösas upp.

1.Håll i blistrets kanter och lösgör en blistercell från resten av blistret genom att försiktigt riva loss den längs med perforeringen.

2.Lyft upp kanten på folien och dra av folien helt och hållet.

3.Tippa ut tabletten i din hand.

4.Placera tabletten på tungan genast efter att du har avlägsnat den från förpackningen.

fl

Svälj tabletten med eller utan vatten.

Du kan också lägga tabletten i ett glas fullt med vatten och dricka det med en gång.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/415/052 (14 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/053 (28 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/054 (35 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/055 (56 munsönderfallande tabletter)

EU/1/07/415/056 (70 munsönderfallande tabletter)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Zalasta 20 mg munsönderfallande tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

<PC:

SN:

NN:>

Säkerhetsdetaljer kommer att implementeras senast 9 februari 2019.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Blister Zalasta 20 mg munsönderfallande tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zalasta 20 mg munsönderfallande tabletter olanzapin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

1.Böj och riv av

2.Dra av

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel