Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaltrap (aflibercept) – Märkning - L01XX44

Updated on site: 11-Oct-2017

Namn på medicineringZaltrap
ATC-kodL01XX44
Ämneaflibercept
TillverkareSanofi-Aventis Groupe

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

ZALTRAP 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning aflibercept

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En injektionsflaska med 4 ml innehåller 100 mg aflibercept (25 mg/ml).

En injektionsflaska med 8 ml innehåller 200 mg aflibercept (25 mg/ml).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller också sackaros, natriumklorid, natriumcitratdihydrat, citronsyramonohydrat polysorbat 20, natriumfosfat dibasiskt heptahydrat, natriumfosfat monobasiskt monohydrat, natriumhydroxid och/eller saltsyra och vatten för injektionsvätskor

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

100mg/4 ml

1 injekionsflaska

3 injektionsflaskor

200 mg/8ml

1 injektionsflaska

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Injektionsflaska för engångsbruk.

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för intravenös användning. Används endast efter spädning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

Hållbarhet efter spädning: se bipacksedeln.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/12/814/001 1 injektionsflaska (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/002 3 injektionsflaskor (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/003 1 injektionsflaska (200 mg/8 ml)

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER <, DONATIONS- OCH PRODUKTKODER>

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

ZALTRAP 25 mg/ml sterilt koncentrat aflibercept

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER <, DONATIONS- OCH PRODUKTKODER>

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

100 mg/4 ml

200 mg/8 ml

6.ÖVRIGT

Endast för intravenös användning.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel