Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Produktresumé - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Namn på medicineringZalviso
ATC-kodN01AH03
Ämnesufentanil
TillverkareGrunenthal GmbH

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Zalviso 15 mikrogram sublinguala resoribletter

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje sublingual resoriblett innehåller 15 mikrogram sufentanil (som citrat).

Hjälpämne(n) med känd effekt

Varje sublingual resoriblett innehåller 0,074 mg para-orange aluminiumlack (E110).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Sublingual resoriblett.

Zalviso sublinguala resoribletter med en diameter på 3 mm är orangefärgade resoribletter med flata sidor och rundade kanter.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Zalviso är avsett för behandling av akut, måttlig till svår, postoperativ smärta hos vuxna patienter.

4.2Dosering och administreringssätt

Zalviso får endast administreras i sjukhusregi. Zalviso får endast ordineras av läkare med erfarenhet av hantering av opioidbehandling, i synnerhet av biverkningar av opioider såsom andningsdepression (se avsnitt 4.4).

Dosering

Zalviso sublinguala resoribletter är avsedda att självadministreras av patienten som svar på smärta med hjälp av Zalviso administreringsenhet. Zalviso administreringsenhet är utformad för att administrera en enskild sublingual resoriblett med 15 mikrogram sufentanil på en patientkontrollerad vid behovs-basis, med ett minimi-interval på 20 minuter (blockeringsintervall) mellan doserna, under en period på upp till 72 timmar, vilket är den maximala rekommenderade behandlingstiden. Se avsnittet ”Administreringssätt”.

Äldre

Inga studier av särskilda populationer för användning av sufentanil sublinguala resoribletter till äldre har utförts. I de kliniska studierna var cirka 30 % av de rekryterade patienterna i åldern 65-75 år. Säkerhet och effekt hos äldre personer var jämförbar med vad som sågs hos yngre vuxna (se

avsnitt 5.2).

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Inga studier av särskilda populationer för användning av sufentanil sublinguala resoribletter till patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion har utförts. Endast begränsade data finns tillgängliga från användning av sufentanil till dessa patienter. Zalviso ska ges med försiktighet till patienter med måttligt till svårt nedsatt leverfunktion eller svårt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Zalviso för barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Endast för sublingual användning.

Zalviso sublinguala resoribletter är avsedda för självadministrering med hjälp av Zalviso administreringsenhet, som endast ska aktiveras av patienten som svar på smärta (se avsnitt 6.6).

Den dispenserade sublinguala resoribletten ska lösas upp under tungan och får inte krossas, tuggas eller sväljas. Patienterna får inte äta eller dricka och ska tala så lite som möjligt under 10 minuter efter varje dos av Zalviso.

Den maximala mängden sublingualt sufentanil som kan administreras med Zalviso administreringsenhet under en timme är 45 mikrogram (3 doser).

Om patienten kontinuerligt tar maximal dos, räcker en patron i 13 timmar och 20 minuter. Vid behov kan ytterligare Zalviso-patroner användas.

Anvisningar för förberedelse och hantering av Zalviso administreringsenhet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

-

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

-

Signifikant andningsdepression.

4.4

Varningar och försiktighet

Andningsdepression

Sufentanil kan orsaka andningsdepression, och graden/svårighetsgraden av denna är dosrelaterad. De respiratoriska effekterna av sufentanil måste bedömas genom klinisk monitorering av t.ex. andningsfrekvens, sederingsnivå och syrgasmättnad. Risken är särskilt hög för patienter med nedsatt andningsfunktion eller minskad andningsreserv. Andningsdepression orsakad av sufentanil kan hävas med opioidantagonister. Det kan krävas upprepade administreringar av antagonist, eftersom durationen av andningsdepressionen kan vara längre än effektdurationen för antagonisten (se

avsnitt 4.9)

Intrakraniellt tryck

Sufentanil ska användas med försiktighet till patienter som kan vara särskilt känsliga för CO2- retentionseffekter på hjärnan, t.ex. patienter med tecken på förhöjt intrakraniellt tryck eller nedsatt medvetandegrad. Sufentanil kan dölja det kliniska förloppet hos patienter med skallskada. Sufentanil ska användas med försiktighet till patienter med hjärntumörer.

Kardiovaskulära effekter

Sufentanil kan ge bradykardi. Det ska därför användas med försiktighet till patienter med tidigare eller befintliga bradyarytmier.

Sufentanil kan orsaka hypotoni, speciellt hos hypovolemiska patienter. Lämpliga åtgärder bör vidtas för att upprätthålla ett stabilt arteriellt tryck.

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Sufentanil metaboliseras huvudsakligen i levern och utsöndras i urin och faeces. Effektdurationen kan vara förlängd hos patienter med svårt nedsatt lever- och njurfunktion. Endast begränsade data finns tillgängliga från användning av Zalviso till dessa patienter. Patienter med måttligt till svårt nedsatt leverfunktion eller svårt nedsatt njurfunktion bör övervakas noggrant med avseende på symtom på överdosering av sufentanil (se avsnitt 4.9).

Missbrukspotential och tolerans

Sufentanil har potential för missbruk. Detta bör beaktas vid ordination eller administrering av sufentanil när det finns oro för en förhöjd risk för felaktig användning, missbruk eller avsteg från dos.

Patienter som står på kronisk opioidbehandling eller opioidberoende missbrukare kan kräva högre analgetiska doser än Zalviso administreringsenhet kan administrera.

Gastrointestinala effekter

Eftersom sufentanil är en μ-opioidreceptoragonist kan det bromsa den gastrointestinala motiliteten. Därför ska Zalviso användas med försiktighet till patienter med risk för ileus.

Eftersom sufentanil är en μ-opioidreceptoragonist kan det orsaka spasm i Oddis sfinkter. Därför ska Zalviso användas med försiktighet till patienter med gallvägssjukdom, inklusive akut pankreatit.

Övriga

Innan läkemedlet används måste sjukvårdspersonalen kontrollera att patienterna har fått adekvata instruktioner för användning av Zalviso administreringsenhet för att självadministrera resoribletter vid behov för att hantera sin postoperativa smärta. Endast patienter som kan förstå och följa instruktionerna för användning av administreringsenheten får använda Zalviso. Sjukvårdspersonalen måste ta hänsyn till patientens förmåga att använda enheten på korrekt sätt (t.ex. syn och kognitiv förmåga).

Hjälpämnen

Zalviso sublinguala resoribletter innehåller azofärgämnet para-orange aluminiumlack (E110), som kan ge allergiska reaktioner.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktion med cytokrom P-450-isoenzymet 3A4

Sufentanil metaboliseras huvudsakligen av det humana cytokrom P-450-isoenzymet 3A4. Ketokonazol, en potent CYP3A4-hämmare, kan avsevärt öka den systemiska exponeringen för sublingualt sufentanil (de maximala plasmanivåerna (Cmax) ökar med 19 %, den totala exponeringen för den aktiva substansen (AUC) ökar med 77 %) och förlänga tiden till maximal koncentration med 41 %. Liknande effekter kan inte uteslutas med andra potenta CYP3A4-hämmare (t.ex. itrakonazol, ritonavir). Varje förändring av effekt/tolerabilitet kopplad till den ökade exponeringen skulle i praktiken kompenseras av en ändrad doseringsfrekvens (se avsnitt 4.2).

CNS-dämpande medel

Samtidig användning av CNS-dämpande medel, inklusive barbiturater, bensodiazepiner, neuroleptika eller andra opioider, halogengaser eller andra icke-selektiva CNS-dämpande medel (t.ex. alkohol), kan förstärka andningsdepressionen.

Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare)

Generellt sett rekommenderas utsättning av MAO-hämmare 2 veckor före behandling med Zalviso, eftersom allvarlig och oförutsägbar potentiering av MAO-hämmare har rapporterats med opioidanalgetika.

Övriga

Interaktion med andra sublingualt administrerade läkemedel eller läkemedel som är avsedda att spädas ut/utöva en effekt i munhålan har inte utvärderats och samtidig administrering bör undvikas.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inte tillräckligt med data från användning av sufentanil under graviditet hos människa för att utvärdera dess potentiellt skadliga effekter. Det finns för närvarande inga indikationer på att användning av sufentanil under graviditeten skulle öka risken för kongentiala missbildningar. Sufentanil passerar placentan.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Zalviso rekommenderas inte under graviditet och till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

Amning

Sufentanil utsöndras i bröstmjölk när det ges intravenöst; därför rekommenderas försiktighet när Zalviso ges till ammande kvinnor. Amning rekommenderas inte när sufentanil administreras, på grund av risken för opioideffekter eller toxicitet hos ammade nyfödda/spädbarn (se 4.9).

Fertilitet

Det finns inga data om effekterna av sufentanil på fertiliteten hos kvinnor eller män.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Sufentanil har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienterna bör avrådas från att framföra fordon eller använda maskiner om de drabbas av somnolens, yrsel eller synstörningar medan de tar Zalviso eller efter behandlingen. Patienterna får endast framföra fordon och använda maskiner om tillräcklig tid har förflutit sedan den sista administreringen av Zalviso.

4.8Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den allvarligaste biverkningen av sufentanil är andningsdepression, som kan leda till apné och andningsstillestånd (se avsnitt 4.4).

Baserat på kombinerade säkerhetsdata från de kliniska studierna var illamående och kräkningar de mest frekvent rapporterade biverkningarna (frekvens ≥1/10).

Tabell över biverkningar

De biverkningar som, antingen i kliniska studier eller efter lansering, har identifierats med andra läkemedel som innehåller sufentanil sammanfattas i nedanstående tabell. Frekvenserna är definierade enligt följande:

Mycket vanliga

≥1/10

 

 

Vanliga

≥1/100, <1/10

 

 

Mindre vanliga

≥1/1 000, <1/100

 

 

Sällsynta

≥1/10 000, <1/1 000

 

 

Mycket sällsynta

<1/10 000

 

 

Ingen känd frekvens

Kan inte beräknas från tillgängliga data

 

 

 

 

 

 

MedDRA-klassificering

Mycket

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

av organsystem

vanliga

 

 

 

Immunsystemet

 

 

Överkänslighet*

Anafylaktisk chock

 

 

 

 

 

Psykiska störningar

 

Förvirringstillstånd

Apati*

 

 

 

 

Nervositet*

 

Centrala och perifera

 

Yrsel

Somnolens

Kramper

nervsystemet

 

Huvudvärk

Parestesi

Koma

 

 

Sedering

Ataxi*

 

 

 

 

Dystoni*

 

 

 

 

Hyperreflexi*

 

Ögon

 

 

Synstörningar

Mios

Hjärtat

 

Höjd hjärtfrekvens

Sänkt

 

 

 

 

hjärtfrekvens*

 

 

 

 

 

 

Blodkärl

 

Höjt blodtryck

 

 

 

 

Sänkt blodtryck

 

 

Andningsvägar,

 

Andningsdepression

Apné

Andningsstillestånd

bröstkorg och

 

 

 

 

mediastinum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magtarmkanalen

Illamående

Förstoppning

Muntorrhet

 

 

Kräkningar

Dyspepsi

 

 

Hud och subkutan

 

Klåda

Hyperhidros

Erytem

vävnad

 

 

Hudutslag

 

 

 

 

Torr hud*

 

Muskuloskeletala

 

Ofrivilliga

 

 

systemet och bindväv

 

muskelspasmer

 

 

 

 

Muskelryckningar*

 

 

 

 

 

 

 

Njurar och urinvägar

 

Urinretention

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom

Feber

 

Frossbrytningar

Abstinenssyndrom

och/eller symtom vid

 

 

Asteni

 

administreringsstället

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* se ”Beskrivning av utvalda biverkningar”

Beskrivning av utvalda biverkningar

Efter långvarig användning av andra substanser med μ-opioidreceptoraktivitet sågs abstinenssymptom efter abrupta avbrott av behandlingen.

Vissa biverkningar observerades inte i de kliniska studierna med Zalviso. Frekvenserna för dessa fastställdes baserat på data från intravenös administrering av sufentanil: vanliga – muskelryckningar; mindre vanliga – överkänslighet, apati, nervositet, ataxi, dystoni, hyperreflexi, sänkt hjärtfrekvens och torr hud.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

Tecken och symtom

Överdosering av sufentanil manifesterar sig som en intensifiering av de farmakologiska effekterna. Beroende på individuell känslighet avgörs den kliniska bilden av graden av andningsdepression. Denna kan variera från hypoventilation till andningsstillestånd. Andra symtom som kan förekomma är medvetslöshet, koma, kardiovaskulär chock och muskelstelhet.

Behandling

Behandlingen av överdosering bör fokusera på behandling av symtomen på μ-opioidreceptoragonism inklusive administrering av syrgas. Man bör främst vara uppmärksam på obstruktion av luftvägarna och behovet av assisterad eller kontrollerad andning.

En opiatantagonist (t.ex. naloxon) ska administreras i händelse av andningsdepression. Detta utesluter inte mer direkta motåtgärder. Man måste ta hänsyn till att opiatantagonisten har kortare effektduration än sufentanil. I detta fall kan opioidantagonisten administreras vid upprepade tillfällen eller genom infusion.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Opioidanestetika, ATC-kod: N01AH03

Verkningsmekanism

Sufentanil är en syntetisk, potent opioid med starkt selektiv bindning till μ-opioidreceptorer. Sufentanil fungerar som en fullständig agonist på μ-opioidreceptorer.

Sufentanil inducerar inte någon histaminfrisättning. Alla effekter av sufentanil kan omedelbart och fullständigt blockeras genom administrering av en specifik antagonist, såsom naloxon.

Primära farmakodynamiska effekter

Smärtlindring:

Den smärtlindring som sufentanil ger tros vara medierad av en aktivering av μ-opioidreceptorer, främst inom CNS, vilket får effekt på processer som påverkar både upplevelsen av och reaktionen på smärta. Hos människor är potensen 7 till 10 gånger högre än för fentanyl och 500 till 1 000 gånger högre än för morfin (oralt). Den höga lipofiliciteten hos sufentanil gör det möjligt att administrera det sublingualt och uppnå en snabbt insättande analgetisk effekt.

Sekundära farmakodynamiska effekter

Andningsdepression

Sufentanil kan orsaka andningsdepression (se avsnitt 4.4) och undertrycker också hostreflexen.

Andra CNS-effekter:

Det är känt att höga doser av intravenöst administrerat sufentanil kan orsaka muskelstelhet, troligen som en följd av en effekt på substantia nigra och striatum. Hypnotisk effekt kan påvisas genom EEG- förändringar.

Gastrointestinala effekter

Analgetiska plasmakoncentrationer av sufentanil kan framkalla illamående och kräkning genom irritation av kemoreceptortriggerzonen.

De gastrointestinala effekterna av sufentanil innefattar nedsatt propulsiv motilitet, minskad sekretion och ökad muskeltonus (upp till spasmer) i sfinktrarna i mag-tarmkanalen (se avsnitt 4.4).

Kardiovaskulära effekter

Låga doser av intravenöst sufentanil associerade med troligtvis vagal (kolinerg) aktivitet orsakar lätt bradykardi och lätt sänkt systemisk vaskulär resistens utan signifikant sänkning av blodtrycket (se avsnitt 4.4).

Kardiovaskulär stabilitet är också en följd av minimala effekter på hjärtats preload, hjärtats slagvolym och myokardiets syreförbrukning. Inga direkta effekter av sufentanil på myokardiefunktionen observerades.

Klinisk effekt och säkerhet

Smärtlindring:

Effekten av Zalviso för patientkontrollerad smärtlindring visades i 3 kliniska fas III-studier på akut postoperativ nociceptiv och visceral smärta (postoperativ smärta efter större bukkirurgi eller ortopedisk kirurgi): 2 studier var dubbelblinda, placebokontrollerade (Zalviso N = 430 patienter; placebo N = 161 patienter) och 1 var en öppen studie med aktiv kontroll (Zalviso N = 177 patienter; morfin N = 180 patienter).

Patienterna behandlades med en doseringsregim med 15 mikrogram sufentanil sublingualt vid behov, med minst 20 minuters blockeringsintervall, under en period på 72 timmar.

Överlägsenhet jämfört med placebo visades i de placebokontrollerade fas III-studierna för det primära effektmåttet tidsvägd summa av skillnaden i smärtintensitet från baseline under 48 timmar (SPID48,

p 0,001) och de sekundära effektmåtten tidsvägd SPID (p 0,004), total smärtlindring (TOTPAR; p 0,004) och patienternas övergripande bedömning (p 0,007) under 24, 48 och 72 timmar. Efter

48 timmar hade mer än hälften av patienterna i Zalviso-gruppen i dessa studier en relevant smärtreduktion (30 % responderfrekvens) (visceral smärta 60 %, nociceptiv smärta 54,9 %).

En signifikant högre andel av patienterna (78,5 %) bedömde metoden för smärtkontroll såsom ”bra” eller ”utmärkt” med Zalviso än med metoden med intravenös patientkontrollerad smärtlindring med morfin (65,5 %) (primärt effektmått efter 48 timmar; p = 0,007). I samtliga 3 fas III-studier rapporterade patienterna en kliniskt betydelsefull smärtlindring inom den första behandlingstimmen med Zalviso (en skillnad i smärtintensitet mellan baseline och totalt smärtsvar >1 NRS). Zalviso ansågs också lättare att använda av sjukvårdspersonalen (p = 0,017).

Som visades i studien med aktiv kontroll var den genomsnittliga tiden mellan Zalviso-doserna ungefär dubbelt så lång som med intravenös patientkontrollerad smärtlindring med morfin (cirka 80 minuter jämfört med cirka 45 minuter) under de första 48 timmarna.

Patienter som behandlades med Zalviso i 48–72 timmar i de tre kontrollerade studierna använde ett brett intervall av de tillgängliga 216 doserna, med ett medelvärde på 49 doser/patient (intervall 8– 153 doser) varvid majoriteten av patienterna (69,7 %) använde 24–72 doser.

Andningsdepression

Analgetiska doser av Zalviso gav andningsdepressiva effekter hos vissa patienter i de kliniska studierna. I fas III-studien med aktiv kontroll sågs en sänkning av syrgasmättnaden med en storleksordning som var jämförbar mellan de grupper som fick Zalviso respektive intravenöst patientkontrollerat morfin. Det var dock en statistiskt signifikant lägre andel patienter som upplevde episoder av syredesaturation efter administrering av Zalviso sublinguala resoribletter (19,8 %) med administreringsenheten än i gruppen med i.v. patientkontrollerad smärtlindring med morfin (30,0 %). Kliniska studier har visat att intravenöst sufentanil ger mindre andningsdepression än ekvianalgetiska doser av fentanyl.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Farmakokinetiken för sufentanil efter sublingual administrering kan beskrivas som en tre- kompartmentmodell med första ordningens absorption. Detta administreringssätt ger högre absolut biotillgänglighet eftersom man undviker metabolism i tarmen och första-passage-metabolism genom 3A4-enzym i levern.

Den genomsnittliga absoluta biotillgängligheten efter en enstaka sublingual administrering av Zalviso jämfört med en enminuts intravenös sufentanil-infusion på 15 mikrogram var 59 %. Detta kan jämföras med en betydligt lägre biotillgänglighet på 9 % efter oralt intag (nedsvald). I de kliniska studierna minskade biotillgängligheten vid upprepad administrering till 37,6 %.

En studie med buckal administrering visade en ökad biotillgänglighet på 78 % när resoribletterna placerades framför framtänderna i underkäken.

Maximala koncentrationer av sufentanil uppnås cirka 50 minuter efter en singeldos; detta minskar till cirka 20 minuter efter upprepad dosering. När Zalviso administrerades var 20:e minut uppnåddes steady state-koncentrationer i plasma efter 13 doser.

Distribution

Den centrala distributionsvolymen efter intravenös administrering av sufentanil är cirka 14 liter och distributionsvolymen vid steady state är cirka 350 liter.

Metabolism

Metabolismen sker främst i lever och tunntarm. Sufentanil metaboliseras hos människor huvudsakligen av cytokrom P-450-isoenzymet 3A4 (se avsnitt 4.5). Sufentanil metaboliseras snabbt till ett antal inaktiva metaboliter, varvid oxidativ N- och O-dealkylering är de viktigaste eliminationsvägarna.

Eliminering

Totalt plasmaclearance efter en enstaka intravenös administrering är cirka 917 l/min.

Cirka 80 % av den intravenöst administrerade dosen av sufentanil utsöndras inom 24 timmar. Endast 2 % av dosen utsöndras i oförändrad form. Clearance påverkas inte av etnicitet, kön, njurparametrar, leverparametrar eller samtidigt intag av CYP3A4-substrat.

De kliniskt relevanta plasmanivåerna avgörs främst av den tid det tar för plasmakoncentrationen av sufentanil att sjunka från Cmax till 50 % av Cmax efter seponering av doseringen (kontextkänslig halveringstid eller CST½) och inte av den terminala halveringstiden. Median-CST½ var 2,2 timmar efter en singeldos och ökade till ett medianvärde på 2,5 timmar efter upprepad dosering; det sublinguala administreringssättet förlänger alltså effektdurationen avsevärt jämfört med intravenös administrering av sufentanil (då CST½ är 0,14 timmar). Liknande CST½-värden observerades efter både singeldos och upprepad administrering, vilket visar att det finns en förutsägbar och konsistent effektduration efter upprepad dosering av den sublinguala resoribletten.

Efter singeldosadministrering av en sublingual resoriblett med 15 mikrogram sufentanil observerades genomsnittliga halveringstider i den terminala fasen i intervallet 6-10 timmar. Efter multipla administreringar uppmättes en längre genomsnittlig terminal halveringstid på upp till 18 timmar, till följd av de högre plasmakoncentrationer av sufentanil som uppnåddes efter upprepad dosering och på grund av möjligheten att kvantifiera dessa koncentrationer över en längre tidsperiod.

Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

En populationsfarmakokinetisk analys av plasmakoncentrationerna av sufentanil efter användning av Zalviso hos patienter och friska frivilliga (N = 700), som inkluderade 75 patienter med måttligt nedsatt och 7 patienter med svårt nedsatt njurfunktion, identifierade inte njurfunktion såsom en signifikant kovariat för clearance. På grund av det begränsade antalet studerade patienter med svårt nedsatt njurfunktion ska Zalviso dock användas med försiktighet till dessa patienter (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion

Baserat på den populationsfarmakokinetiska analysen av Zalviso hos patienter och friska frivilliga (N = 700), som inkluderade 13 patienter med måttligt nedsatt och 6 patienter med svårt nedsatt leverfunktion, identifierades inte leverfunktion såsom en signifikant kovariat för clearance. På grund

av det begränsade antalet patienter med måttligt till svårt nedsatt leverfunktion kan en potentiell effekt av leverdysfunktion som kovariat på clearance eventuellt ha undgått upptäckt. Zalviso ska därför användas med försiktighet till dessa patienter (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Det finns inga farmakokinetiska data för Zalviso till barn.

Det finns begränsade farmakokinetiska data från barn efter intravenös administrering av sufentanil.

Äldre

Inga studier av särskilda populationer har utförts med Zalviso på äldre. Farmakokinetiska data från intravenös administrering av sufentanil visade inga åldersrelaterade skillnader. I de placebokontrollerade fas 3-studierna var cirka 20 % av de rekryterade patienterna äldre (≥75 år) och cirka 30 % av de rekryterade patienterna var i åldern 65-75 år. Den populationsfarmakokinetiska analysen visade en ålderseffekt i form av en 27-procentig sänkning av clearance hos äldre (över 65 år). Eftersom denna åldersrelaterade minskning är mindre än den observerade interindividuella variabiliteten på 30-40 % för exponeringsparametrarna för sufentanil, anses denna effekt inte vara av klinisk relevans, i synnerhet inte med tanke på att Zalviso bara används på en vid behovs-basis.

Populationsfarmakokinetik

När patienterna själva titrerade till analgetisk effekt med Zalviso var de genomsnittliga plasmakoncentrationerna av sufentanil 60-100 pg/ml under två dagars användning. Man såg ingen effekt baserad på ålder eller kroppsmasseindex (BMI), eller lätt till måttligt nedsatt njur- eller leverfunktion.

Patienter med BMI > 30 kg/m2

Populationsfarmakokinetisk analys med BMI som kovariat visade att patienter med ett BMI > 30 kg/m2 doserade mer frekvent.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxicitet vid upprepad dosering

Sufentanil har visats inducera opioidliknande effekter hos olika försöksdjur (hundar, råttor, marsvin, hamstrar) vid doser över de som ger smärtlindring och i två studier med upprepad dosering av sublinguala resoribletter med sufentanil administrerade buckalt till guldhamster.

Reproduktionstoxicitet

Sufentanil var inte teratogent för råttor och kaniner. Sufentanil orsakade embryoletalitet hos råttor och kaniner som behandlades i 10-30 dagar under dräktigheten med 2,5 gånger den maximala dosen till människa genom intravenös administrering. Den embryoletala effekten ansågs vara sekundär till toxiciteten för moderdjuret.

Inga negativa effekter observerades i en annan studie på råttor som under organogenesperioden behandlades med 20 gånger den maximala dosen till människa. De prekliniska effekterna observerades endast efter administrering av nivåer som låg avsevärt över den maximala dosen till människa, och är därför av liten relevans för klinisk användning.

Mutagenicitet

Ames test visade ingen mutagen aktivitet hos sufentanil. I mikrokärntestet på honråttor gav intravenösa singeldoser av sufentanil som var så höga som 80 µg/kg (cirka 2,5 gånger maximal intravenös dos till människor) inga strukturella kromosommutationer.

Karcinogenicitet

Inga karcinogenicitetsstudier har utförts med sufentanil.

Lokal tolerans

Två studier av lokal tolerans genomfördes i hamsterkindpåsen med sublinguala resoribletter med sufentanil. Det konstaterades från dessa studier att Zalviso sublinguala resoribletter har ingen eller minimal potential för lokal irritation.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Mannitol (E421)

Kalciumvätefosfat, vattenfritt

Hypromellos

Kroskarmellosnatrium

Stearinsyra

Magnesiumstearat

Para-orange aluminiumlack (E110)

6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3Hållbarhet

3 år

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5Förpackningstyp och innehåll

Zalviso saluförs i polykarbonatpatroner, som var och en innehåller 40 sublinguala resoribletter och är förpackade i en dospåse av polyesterfilm/LDPE/aluminiumfolie/LDPE med en syreabsorbent. Zalviso saluförs i förpackningsstorlekar med 1, 10 eller 20 patroner och multipelförpackning med 40 patroner (2 förpackningar med 20), 60 patroner (3 förpackningar med 20) och 100 patroner (5 förpackningar med 20), motsvarande 40, 400, 800, 1 600, 2 400 respektive 4 000 sublinguala resoribletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Patronen får endast användas med Zalviso administreringsenhet, som består av en kontrollenhet och ett munstycke, för att säkerställa korrekt användning av detta system.

När patronen har tagits ut ur dospåsen ska den omedelbart sättas in i Zalviso administreringsenhet.

Enheten måste användas i enlighet med rekommendationerna i informationen från tillverkaren av enheten.

Instruktionerna för hur sjukvårdspersonalen ska förbereda Zalviso administreringsenhet måste följas noggrant.

Zalviso administreringsenhet får inte användas om någon komponent har synliga skador.

Den fulladdade administreringsenheten fungerar utan laddning i upp till 72 timmar.

Efter att behandlingen har avslutats, måste sjukvårdspersonalen ta ut patronen ur enheten, och eventuellt oanvända och/eller ofullständigt tömda patroner måste kasseras av sjukvårdspersonalen i enlighet med gällande lagar och anvisningar för kontrollerade substanser. Övrigt avfallsmaterial måste kasseras i enlighet med sjukhusets riktlinjer och gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Tyskland

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/15/1042/001

EU/1/15/1042/002

EU/1/15/1042/003

EU/1/15/1042/004

EU/1/15/1042/005

EU/1/15/1042/006

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 18 september 2015

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel