Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zerene (zaleplon) – Produktresumé - N05CF03

Updated on site: 11-Oct-2017

Namn på medicineringZerene
ATC-kodN05CF03
Ämnezaleplon
TillverkareMeda AB

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zerene 5 mg hårda kapslar

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 5 mg zaleplon. Hjälpämne: Laktosmonohydrat 54 mg.
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, hård.

försäljning

 

Kapslarna är ogenomskinliga vit- och ljust brunfärgade hårda kapslar med guldfä gat band, ”W” och styrkan ”5 mg”.

4. KLINISKA UPPGIFTER

för

 

4.1Terapeutiska indikationer

Den ska endast användas när sömnstörningen är svår, handikappande eller utsätter individen för extrem stress.

Zerene ska användas för behandling av patienter med sömnrubbningargodkäntoch insomningssvårigheter.

längre

4.2 Dosering och administreringssätt

 

Rekommenderad dos för vuxna är 10 mg.

 

Behandlingen bör vara så kort som möjligt och ska inte överstiga 2 veckor.

är

eller vid insomningssvårigheter efter sänggåendet.

Zerene kan tas omedelbart fö e sänggåendetinte

Eftersom intag av föda förl nger tiden till maximal plasmakoncentration med ungefär 2 timmar bör

Läkemedlet

ingen föda intas tillsammans med eller strax före intag av Zerene.

Den totala dagliga

osen av Zerene bör inte överstiga 10 mg för någon patient. Patienterna ska

tillrådas att inte ta

n andra dos under en och samma natt.

Äldre

Äldre patienter kan vara känsliga för effekten av hypnotika; den rekommenderade dosen för Zerene är därför 5 mg.

Barn

Zerene är kontraindicerat för barn (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion

Eftersom clearance reduceras bör patienter med lätt till måttlig leverinsufficiens behandlas med Zerene 5 mg. För gravt nedsatt leverfunktion se avsnitt 4.3.

Samtidig administrering av Zerene med läkemedel som är kända för att påverka CYP3A4 kan förväntas resultera i förändringar i zaleplons plasmakoncentration (se 4.5).
Tolerans
Den hypnotiska effekten kan minska hos korttidsverkande bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel efter upprepad användning under några veckor.
3

4.4 Varningar och försiktighet

Komplexa beteenden såsom att ”köra i sömnen” (dvs. köra bil medan man inteförsäljningär helt vaken efter att ha tagit ett sedativum/hypnotikum, med amnesi för händelsen) har rapporterats hos patienter som tar
sedativa/hypnotika. Dessa händelser kan inträffa såväl hos en patient somförald ig förut använt
sedativa/hypnotika som hos patienter med erfarenhet av sedativa/hypnotika. Även om sådana beteenden som att köra i sömnen kan förekomma medgodkäntenbart ett seda ivum/hypnotikum vid terapeutiska doser, så förefaller användningen av alkohol och andra medel med dämpande effekt på
centrala nervsystemet (CNS) tillsammans med sedativa/hypnoti a öka risken för sådana beteenden, liksom överskridande av den maximala rekommenderade osen. På grund av risken för patienten och samhället rekommenderas läkaren att utsätta zaleplon för patienter som rapporterar en episod med ”att
köra i sömnen”. Andra komplexa beteenden (t.ex. att la a och äta mat, ringa telefonsamtal, eller ha samlag) har rapporterats hos patienter somlängreinte är h lt vakna efter att ha tagit ett sedativum/hypnotikum. Precis som vid bilkörning i sömnen brukar patienter inte komma ihåg dessa
händelser.
Svåra anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner har rapporterats vid användningen av sedativa/hypnotika, däribland zaleplon. Fall av angioödintem m d involvering av tungan, glottis eller larynx har rapporterats hos patienter efter att ha tagit den förs a eller påföljande doser av sedativa/hypnotika, däribland zaleplon. Vissa patienter somärtar sedativa/hypnotika har fått ytterligare symtom såsom dyspné, trånghet i svalget, eller illamående och kräkningar. Vissa patienter har behövt medicinsk behandling
på akutvårdsavdelningen. Om angioödem involverar tungan, glottis eller larynx kan luftvägsobstruktionLäkemedletuppkomma och vara dödlig. Patienter som utvecklar angioödem efter behandling med zaleplon får inte behandlas med den aktiva substansen igen.
Sömnlöshet kan orsakas av en underliggande fysisk eller psykisk störning. Sömnlöshet som består eller blir värre efter en kort behandlingskur med zaleplon kan tyda på att patienten måste undersökas vidare.
På grund av zaleplons korta halveringstid i plasma, bör alternativ behandling övervägas om man upplever tidigt uppvaknande på morgonen. Patienterna bör varnas för att ta en andra dos under natten.
Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne Gravt nedsatt leverfunktion
Gravt nedsatt njurfunktion Sömnapné
Myastenia gravis
Grav andningsinsufficiens Barn (under 18 års ålder)
Nedsatt njurfunktion
Ingen dosjustering krävs till patienter med milt till måttligt nedsatt njurfuntion, eftersom Zerenes farmakokinetiska egenskaper inte förändras hos dessa patienter. Gravt nedsatt njurfunktion är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

4.3 Kontraindikationer

Beroende

Användning av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel kan leda till fysiskt och psykiskt beroende. Risken för beroende ökar med dosen och behandlingstidens längd och är större hos predisponerade patienter med alkoholism eller läkemedelsmissbruk i anamnesen. Då fysiskt beroende en gång utvecklats kommer ett abrupt utsättande att åtföljas av abstinensbesvär, vilka kan innefatta huvudvärk, muskelsmärtor, extrem ångest, spänningstillstånd, rastlöshet, förvirrings och irritabilitet. I grava fall kan följande symptom uppstå: störd verklighetsuppfattning, depersonalisation, hyperakusi, domningar och stickningar i extremiteterna, överkänslighet mot ljus, ljud eller fysisk beröring, hallucinationer och epileptiska anfall. Efter att produkten börjat marknadsföras har det förekommit rapporter om beroende av zaleplon, främst i kombination med andra psykofarmaka.

Rebound insomnia och ångest

försäljning

behandlingstid bör inte överskridas utan klinisk omvärdering av patienten.

Ett övergående syndrom där de symptom som ledde till behandlingen med en bensodiazepin eller ett bensodiazepinliknande medel återkommer i förstärkt form, kan inträffa då en behandling avslutas. Detta kan åtföljas av andra reaktioner som t ex humörväxlingar, ångest eller sömnrubbni gar och rastlöshet.

Behandlingstid

Behandlingen bör vara så kort som möjligt (se 4.2) och bör inte överstiga två veckor. Denna

 

 

för

Det kan vara lämpligt att informera patienten när behandlingen påbörjas, att behandlingen kommer att

 

godkänt

 

vara tidsbegränsad. Det är även viktigt att informera patienten om risken för återkommande

sömnrubbningar och därmed minska patientens ångest om sådana symptom skulle utvecklas när

behandlingen avslutats.

 

 

Minnes- och psykomotoriska störningar

 

 

längre

 

 

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel kan framkalla anterograd amnesi och psykomotoriska störningar. Dessa uppträder oftast fl ra timmar efter intag av läkemedlet. För att reducera risken, bör patienten inte utföra någon aktivitet som kräver psykomotorisk koordination förrän 4 timmar eller längre har passerat efter läkemedelsintaget (se avsnitt 4.7).

Psykiska störningar och paradoxalainter aktioner

Det är känt att reaktioner som rastlöshet, agitation, irritabilitet, minskade hämningar, aggressivitet, onormala tankar, vanföreställn gar, raseriutbrott, mardrömmar, depersonalisationar, hallucinationer, psykoser, beteendeavvikelseär, extrovert beteende och andra beteendestörningar kan uppträda vid

eller symptom på än rat beteende kräver noggrann och omedelbar utredning.

användning av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel. De kan vara orsakade av aktiv substans,Läkemedletspontana ell r r sultat av en underliggande psykisk eller fysisk störning. Denna typ av reaktioner är vanligare hos äldre. Om sådana skulle inträffa bör behandlingen avbrytas. Nya tecken

Särskilda patientgrupper

Patienter m d alkohol- och läkemedelsmissbruk i anamnesen

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel skall användas med största försiktighet till patienter med alkohol- eller läkemedelsmissbruk i anamnesen.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel bör inte användas för behandling av patienter med grav leverinsufficiens, eftersom de kan framkalla encefalopati (se 4.2). Hos patienter med mild till måttlig leverinsufficiens, kan biotillgängligheten för zaleplon öka beroende på reducerad clearance, och dosen behöver därför justeras till dessa patienter.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Zerene är inte indicerat för behandling av patienter med gravt nedsatt njurfunktion eftersom det inte har studerats tillräckligt hos dessa patienter. Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion är

den farmakokinetiska profilen för zaleplon inte nämnvärt förändrad jämfört med hos friska personer. Därför krävs ingen dosjustering för dessa patienter.

Patienter med respiratorisk insufficiens

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av sederande läkemedel till patienter med kronisk respiratorisk insufficiens.

Psykotiska patienter

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel rekommenderas inte för primär behandling av patienter med psykotiska tillstånd.

Patienter med depression

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel bör inte användas för att behandla patienter med depression eller patienter med ångest i samband med depression. (Dessa medel kan utlösa självmord hos sådana patienter). Pga av den ökade allmänna risken för avsiktlig överdos hos patienter med depression, bör mängden ordinerat läkemedel, inklusive zaleplon, vara minsta möjliga ti dessa patienter.

Zerene innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda

detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

 

försäljning

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

 

för

 

Samtidigt intag av alkohol ska undvikas. Den sedativa godkänteffekten kan förstärkas när läkemedlet används

i kombination med alkohol. Detta påverkar förmågan att köra bil och använda maskiner (se avsnitt 4.7).

Kombination med andra ämnen som påverkar det centrala nervsystemet bör uppmärksammas. En förstärkning av den sedativa effekten pålängredet centrala n rvsystemet kan uppstå vid samtidig användning

av följande typer av läkemedel: antipsykotika (neu oleptika), hypnotika, anxiolytika/sedativa, antidepressiva medel, narkotiska analgetika, a tiepileptika, anestetika och sedativa antihistaminer.

Samtidig administrering av en dos zalep on 10 mg och venlafaxine (depåkapslar) 75 mg eller 150 mg dagligen gav ingen interaktion medintehänsyn till minnet (omedelbart och fördröjt ordminne) eller det psykomotoriska beteendet (siffersymbolsubstitutionstest). Det fanns inte heller några farmakokinetiska

Cimetidin, en osp cifik måttlig hämmare av många leverenzymer inklusive både aldehydoxidas och CYP3A4, gav upphov till en 85%-ig ökning av plasmakoncentrationer av zaleplon. Detta på grund av hämning av både de primära (aldehydoxidas) och sekundära (CYP3A4) enzymer som svarat för zaleplons metabolism. Därför bör försiktighet iakttagas vid samtidig administrering av cimetidin och Zerene.

interaktioner mellan zaleplon och venlafaxine (depåkapslar). är I kombinationLäkemedletmed narko iska analgetika kan en förstärkning av eufori uppträda vilket kan leda till ett ökat fysiskt beroende.

Samtidig administrering av Zerene med en engångsdos av 800 mg erythromycin, en stark, selektiv CYP3A4 hämmare gav en 34%-ig ökning av zaleplons plasmakoncentration. En rutinmässig dosjustering av Zerene anses inte nödvändigt, men patienten bör informera om att den sedativa effekten kan förstärkas.

Motsatt orsakade rifampicin, en stark inducerare av flera leverenzymer, inkluderande CYP3A4, en fyrfaldig reduktion av plasmakoncentrationen av zaleplon. Samtidig administrering av Zerene med inducerare av CYP3A4 så som rifampicin, kabamazepin och fenobarbiton, kan orsaka minskning av zaleplons effekt.

Zerene påverkade inte de farmakokinetiska och farmakodynamiska profilerna för digoxin och warfarin, två läkemedel med smalt terapeutiskt index. Vidare visade ibuprofen, ett exempel på läkemedel som förändrar den renala utsöndringen, inga tecken på interaktion med Zerene.

4.6Graviditet och amning

Trots att djurstudier inte har visat några teratogena eller embryotoxiska effekter, finns det inte tillräckligt med kliniska data för att utvärdera Zerenes säkerhet vid användning under graviditet och amning. Man rekommenderar inte bruk av Zerene under graviditet. Om produkten förskrivs till en kvinna i fertil ålder skall hon informeras om att hon skall ta kontakt med sin läkare för att avsluta behandlingen om hon har för avsikt att bli, eller tror att hon kan vara, gravid.

 

 

försäljning

Då zaleplon passerar över i modersmjölk skall Zerene inte ges till ammande mödrar.

4.7 Effekter på förmågan att föra fordon och använda maski er

för

 

godkänt

 

 

Om, av starka medicinska skäl, läkemedlet ges under graviditetens sena fas eller i höga doser under värkarbetet kan detta ge upphov till neonatal hypotermi, hypotoni och moderat andningsdepression på grund av dess farmakologiska effekt.

Barn som föds av mödrar som tagit bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande medel kontinuerligt under graviditetens sena fas kan ha utvecklat ett fysiskt beroende och kan riskera att utveckla abstinenssymptom under den postnatala perioden.

Zerene har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Sedation, amnesi, nedsatt koncentrationsförmåga och nedsatt muskelfunktion kan försämra förmågan

att framföra fordon och använda maskiner. Om sömnperi den inte blir tillräckligt lång kan det finnas

ökad risk för nedsatt vakenhet (se 4.5). Försiktighet rekommenderas till patienter med uppgifter som kräver stor precision.

4.8 Biverkningar

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd fr kv ns (kan inte beräknas från tillgänglig data)

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

De mest frekvent rapporterade biverkningarna är amnesi, parestesi, somnolens och dysmenorré.

 

 

längre

Biverkningsfrekvenserna klass f ceras enligt följande

Mycket vanliga (≥1/10)

inte

 

Vanliga (≥1/100, <1/10)

 

är<1/100)

 

Mindre vanliga (≥1/1 000,

 

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

 

Läkemedlet

 

 

Organ/System

Biverkan

(Frekvens)

 

Centrala och perifera nervsystemet

 

Vanliga:

amnesi, parestesi, somnolens

Mindre vanliga:

ataxi/inkoordination, yrsel,

 

uppmärksamhetspåverkan, parosmi, talsvårigheter

 

(dysartri, sluddrigt tal), hypestesi

Se även nedan under Amnesi

 

Ögon

 

 

 

 

Mindre vanliga:

 

synnedsättning, dubbelseende

Öron och balansorgan

 

 

 

 

Mindre vanliga:

 

hyperakusi

 

 

Magtarmkanalen

 

 

 

 

Mindre vanliga:

 

illamående

 

 

Hud och subkutan vävnad

 

 

 

 

Mindre vanliga:

 

ljuskänslighetsreaktion

 

Ingen känd frekvens:

 

angioneurotiskt ödem

försäljning

Metabolism och nutrition

 

 

 

Mindre vanliga:

 

anorexi

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid

 

 

administreringsstället

 

 

 

Mindre vanliga:

 

asteni, diffust obehag

Immunsystemet

 

 

 

 

 

 

 

Mycket sällsynta:

 

anafylaktisk/anafylaktioda reaktioner

 

 

 

för

 

Lever och gallvägar

 

 

 

 

Ingen känd frekvens:

 

Hepatotoxicitet (vanligen beskrivet som ökad

 

 

transaminas)

 

 

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

godkänt

 

 

Vanliga:

 

 

 

 

Dysmenorré

 

 

Psykiska störningar

 

 

 

 

Mindre vanliga:

 

depersonalisation, hallucinationer, depression,

Ingen känd frekvens:

 

längreförvirringstillstånd, apati

 

 

sömngång

 

 

Se även nedan under Depressioninteoch Psykiska störningar och paradoxala reaktioner.

Amnesi

är

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

Anterograd amnesi kan inträffa vid rekommenderade terapeutiska doser, med ökad risk vid större doser. Amnesin kan vara förenad med beteendeavvikelser (se 4.4).

Depression

En redan b fintlig depression kan framträda vid användning av bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande medel.

Psykiska störningar och paradoxala reaktioner

Reaktioner som t ex rastlöshet, agitation, irritabilitet, minskade hämningar, aggressivitet, onormala tankar, vanföreställningar, raseriutbrott, mardrömmar, depersonalisationar, hallucinationer, psykoser, avvikande uppträdande, extrovert beteende och andra beteendestörningar är kända vid användning av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel. Denna typ av reaktioner är vanligare hos äldre.

Beroende

Användningen (även vid terapeutiska doser) kan leda till att patienten utvecklar ett fysiskt beroende: utsättning av läkemedlet kan resultera i abstinenssymptom eller till de symptom som var orsaken till förskrivningen av läkemedlet till patienten, (se 4.4). Även psykiskt beroende kan uppstå. Missbruk av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande aktiva substanser har rapporterats.

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

4.9Överdosering

Den kliniska erfarenheten av effekterna av en akut överdos av Zerene är begränsad och nivåer för överdoser på människa har inte fastställts.

I likhet med andra bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel bör överdosering inte vara livshotande, såvida det inte intas tillsammans med andra CNS-depressiva läkemedel (t ex alkohol).

Vid hantering av överdosering, oavsett läkemedel, bör beaktas att flera olika läkemedel kan ha intagits.

Efter överdos av orala bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande medel bör kräkning induceras

(inom en timme), om patienten är vid medvetande, eller, om patienten är medvetslös, magsköljning göras med luftvägen skyddad. Om det inte finns någon fördel med att tömma magsäckenförsäljningskall aktivt

kol tillföras för att minska absorptionen. Särskild uppmärksamhet skall ägnas respiratoriska och kardiovaskulära funktioner vid intensivvård.

Överdosering av bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande medel yttrar sig vanligtvis i CNS-

depression av olika grad, från dåsighet till koma. Smärre överdoser kan ge symptom om t ex dåsighet,

förvirring och letargi, medan kraftiga överdoser kan ge symptom som t ex ataxi, hypotoni,

hypotension, respiratorisk depression och i sällsynta fall koma, samt i mycket sällsynta fall död.

 

för

Kromatouri (blå-grön missfärgning av urinen) har rapporterats vid zaleplonöverdos.

godkänt

 

Flumazenil kan vara en användbar antidot. Djurstudier tyder på att flumazenil är en zaleplonantagonist vilket man bör ta i beaktande vid behandling av överdos med Zerene. Det finns emellertid ingen klinisk erfarenhet av användning av flumazenil som antidot vid överdos med Zerene.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPERlängre

Farmakoterapeutisk grupp: Bensodiaz pinliknande läkemedel, ATC kod N05CF03

Zaleplon är ett pyrazolopyrim d hypnotikum vilket strukturellt skiljer sig från bensodiazepiner och

 

är

andra hypnotika. Zaleplon binderinteselektivt till bensodiazepin typ I receptor.

Läkemedlet

Zaleplons farmakokine iska profil visar snabb absorption och elimination (se 5.2). Dessa egenskaper, i

kombination med za

p ons subtypsselektiva receptorbindningsegenskaper, med hög selektivitet och

låg affinitet för benso

iazepin typ I receptorn, svarar för Zerenes generella egenskaper.

Zerenes effekt har visats både i sömnlaboratorier med objektiva polysomnografiska (PSG) mätmetoder av sömn och vid öppenvårdsstudier med frågeformulär för att utvärdera sömnen. I dessa studier, har patienterna diagnostiserats med primär (psykofysiologisk) insomnia.

I öppenvårdsstudierna minskade sömnlatensen hos vuxna patienter i upp till 4 veckor med Zerene 10 mg. Hos äldre patienter, minskade sömnlatensen ofta signifikant med Zerene 5 mg och minskade genomgående med Zerene 10 mg jämfört med placebo i 2-veckors studier. Den minskade sömnlatensen var signifikant skilt från den som observerades med placebo. Resultaten från 2- och 4- veckors studierna visar att ingen farmakologisk tolerans utvecklades med någon Zerenedos.

I Zerenestudierna där objektiva polysomnografiska mätmetoder användes, var Zerene 10 mg överlägsen placebo när det gällde minskad sömnlatens och ökad sömntid under första hälften av natten. Zerene har visats bevara de olika sömnfaserna i kontrollerade studier som mäter procent sömntid i de olika faserna av sömnen.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Zaleplon absorberas snabbt och så gott som fullständigt efter oralt intag. Maximala koncentrationer nås inom ca 1 timme. Minst 71% av den oralt administrerade dosen absorberas. Zaleplon genomgår även presystemisk metabolism, vilket resulterar i en absolut biotillgänglighet på omkring 30%.

Distribution

Zaleplon är lipofilt med en distributionsvolym på ca 1,4±0,3 liter/kg efter intravenös administrering. Plasmaproteinbindningen in vitro är ca 60%, vilket tyder på liten risk för aktiv substansinteraktion på grund av proteinbindning.

Metabolism

försäljning

Zaleplon metaboliseras huvudsakligen av aldehydoxidas till 5-oxo-zaleplon. Dessutom metaboliseras

zaleplon av cytokrom CYP3A4 till desetylzaleplon som metaboliseras vidare av aldehydox das till 5-

oxo-desetylzaleplon. Dessa oxidativa metaboliter metaboliseras vidare genom konjugeri g v a

glukuronidering. Alla zaleplons metaboliter är inaktiva i djurbeteendemodeller och i in vitro

aktivitetstester.

 

Zaleplons plasmakoncentrationer ökade linjärt med dosen, och zaleplon visade inga tecken på

 

för

ackumulering efter administrering av upp till 30 mg/dag. Elimineringshalve ingstiden för zaleplon är

ca 1 timme.

godkänt

Utsöndring

 

Zaleplon utsöndras i form av inaktiva metaboliter huvudsakligen via urinen (71%) och via faeces (17%). Femtiosju procent (57%) av dosen återfinns i urinen i form av 5-oxo-zaleplon och dess glukuronidmetabolit och ytterligare 9% återfinns som 5-oxo- esetylzaleplon och dess

glukuronidmetabolit. Återstoden utsöndrat via urin består av mindre metaboliter. Utsöndringen i

faeces består huvudsakligen av 5-oxo-zaleplon.

Leverfunktionsnedsättning

längre

 

Zaleplon metaboliseras huvudsakligen i levern och den undergår omfattande första-passage metabolism. Som en följd av detta är ora t clearance av zaleplon 70 % respektive 87 % lägre hos kompenserade och icke kompenserade cirrospatienter. Detta leder till markant förhöjda Cmax och AUC (i genomsnitt upp till fyrfaldiga resp k ive sjufaldiga hos kompenserade och icke kompenserade patienter) jämfört med friska ind v der. Dosen av zaleplon bör minskas hos patienter med lätt till

(kreatininclearance 40-89 ml/min) och måttlig (20-39 ml/min) njurfunktionsnedsättning, samt hos dialyspatienter. Hos patienter med måttlig nedsättning och dialyspatienter sågs en ca 23 % lägre maximal plasmakoncentration jämfört med friska frivilliga. Exponering för zaleplon var likartad hos alla grupper. Därför är ingen dosjustering nödvändig hos patienter med lätt till måttlig njurfunktionsnedsättning. Zaleplon har inte studerats tillräckligt hos patienter med svår njurfunktionsnedsättning.

måttlig leverfunktionsnedsättning, och användning av zaleplon rekommenderas inte hos patienter med

svår leverfunktionsnedsättning.

inte

Njurfunktionsnedsättning

är

 

 

 

Farmakokinetiken hos zaleplon efter enstaka doser har studerats hos patienter med lätt

Läkemedlet

 

 

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Upprepad oral administrering av zaleplon till råttor och hundar medförde ökning av leverns och binjurarnas vikt. Dessa ökningar inträffade emellertid vid doser mycket högre än den maximala, terapeutiska dosen, var reversibla och inte associerade med degenerativa mikroskopiska förändringar i lever eller binjurar. Effekterna överensstämmer med de som ses hos djur med andra substanser som binder till benzodiazepinreceptorer. Vid en tre månaders studie av prepubertala hundar visades signifikant minskning av både prostata- och testikelvikten vid doser mycket högre än den maximala terapeutiska dosen. Oral administrering av zaleplon till råttor i 104 veckor i följd med en dos på upp till 20 mg/kg/dag resulterade inte i någon substansrelaterad ökning av tumörantalet. Oral

administrering till möss i 65 eller 104 veckor i följd med höga doseringsnivåer (≥100 mg/kg/dag) framkallade en statistiskt signifikant ökning av benigna men inte maligna levertumörer. Den ökade incidensen av benigna levertumörer hos möss var troligen av adaptiv natur.
Generellt, tyder inte resultaten från de prekliniska studierna på någon signifikant säkerhetsrisk för människa vid användning av Zerene i rekommenderade doser.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Kapselkärnan

 

 

 

 

 

försäljning

Mikrokristallin cellulosa,

 

 

 

 

 

pregelatiniserad stärkelse,

 

 

 

 

 

kiseldioxid,

 

 

 

 

 

natriumlaurylsulfat,

 

 

 

 

 

magnesiumstearat,

 

 

 

 

 

laktos monohydrat,

 

 

 

 

 

indigokarmin (E132),

 

 

 

 

för

titandioxid (E171).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapselskalet

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

gelatin,

 

 

 

 

 

titandioxid (E171),

 

 

 

 

 

röd järnoxid (E172),

 

 

 

 

 

gul järnoxid (E172),

 

 

 

 

 

svart järnoxid (E172),

 

 

 

 

 

natriumlaurylsulfat,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kiseldioxid.

 

 

 

 

 

 

Bläcket som används för tryck på kapseln innehåller följande (guld bläck S-13050):

shellack,

 

inte

längre

 

 

 

lecitin,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simetikon,

 

 

 

 

 

gul järnoxid (E172).

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Inkompatibilite er

 

 

 

 

 

Ej relevant

 

 

 

 

 

 

6.3

Hållbarhet

 

 

 

 

 

 

3 år.

 

 

 

 

 

 

 

6.4LäkemedletSärskilda förvaringsanvisningar

 

 

 

Förvaras vid högst 30°C.

6.5Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar av PVC/PVDC aluminium om 7, 10 och 14 kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

Zerene har utformats så att om innehållet i kapseln löses i vätska, så kommer vätskan att ändra färg och bli grumlig.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

försäljning

 

Meda AB

 

 

 

 

Pipers väg 2A

 

 

 

 

S-170 09 Solna

 

 

 

 

Sverige

 

godkänt

för

 

 

 

 

 

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

EU/1/99/099/001-003

 

 

 

 

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

 

 

längre

 

 

 

Datum för första godkännande: 12 mars 1999

 

 

 

Datum för senast förnyat godkännande: 12 mars 2009

 

 

 

10.

inte

 

 

 

 

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

 

 

Information om detta läkemedel f nns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs)

 

är

hemsida http://www.emea.eu opa.eu/.

Läkemedlet

 

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Zerene 10 mg hårda kapslar

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 10 mg zaleplon.

Hjälpämne: Laktosmonohydrat 49 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1

3.

LÄKEMEDELSFORM

 

försäljning

Kapsel, hård.

 

 

 

Kapslarna är ogenomskinliga vita hårda kapslar med rosa band, ”W” och styrkan ”10 mg”.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

för

 

 

 

4.1 Terapeutiska indikationer

Den ska endast användas när sömnstörningen är svår, handikappande eller utsätter individen för extrem stress.

Zerene ska användas för behandling av patienter med sömnrubbningargodkäntoch insomningssvårigheter.

längre

4.2 Dosering och administreringssätt

 

Rekommenderad dos för vuxna är 10 mg.

 

Behandlingen bör vara så kort som möjligt och ska inte överstiga 2 veckor.

är

eller vid insomningssvårigheter efter sänggåendet.

Zerene kan tas omedelbart fö e sänggåendetinte

Eftersom intag av föda förl nger tiden till maximal plasmakoncentration med ungefär 2 timmar bör

Läkemedlet

ingen föda intas tillsammans med eller strax före intag av Zerene.

Den totala dagliga

osen av Zerene bör inte överstiga 10 mg för någon patient. Patienterna ska

tillrådas att inte ta

n andra dos under en och samma natt.

Äldre

Äldre patienter kan vara känsliga för effekten av hypnotika; den rekommenderade dosen för Zerene är därför 5 mg.

Barn

Zerene är kontraindicerat för barn (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion

Eftersom clearance reduceras bör patienter med lätt till måttlig leverinsufficiens behandlas med Zerene 5 mg. För gravt nedsatt leverfunktion se avsnitt 4.3.

Samtidig administrering av Zerene med läkemedel som är kända för att påverka CYP3A4 kan förväntas resultera i förändringar i zaleplon’s plasmakoncentration (se 4.5).
Patienter med sällsynta ärftliga problem som galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos- galaktosmalabsorption bör därför inte behandlas med detta läkemedel.
Tolerans
Den hypnotiska effekten kan minska hos korttidsverkande bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel efter upprepad användning under några veckor.
13
4.4 Varningar och försiktighet
Komplexa beteenden såsom att ”köra i sömnen” (dvs. köra bil medan man fortfaförsäljningande inte är helt vaken efter att ha tagit ett sedativum/hypnotikum, med amnesi för händelsen) har rapporterats hos
patienter som tar sedativa/hypnotika. Dessa händelser kan inträffa såvälförhos en patient som aldrig förut
använt sedativa/hypnotika som hos patienter med erfarenhet av sedativa/hypnotika. Även om sådana beteenden som att köra i sömnen kan förekomma medgodkäntenbart ett seda ivum/hypnotikum vid terapeutiska doser, så förefaller användningen av alkohol och andra medel med dämpande effekt på
centrala nervsystemet (CNS) tillsammans med sedativa/hypnoti a öka risken för sådana beteenden, liksom överskridande av den maximala rekommenderade osen. På grund av risken för patienten och samhället rekommenderas läkaren att utsätta zaleplon för patienter som rapporterar en episod med ”att
köra i sömnen”. Andra komplexa beteenden (t.ex. att la a och äta mat, ringa telefonsamtal, eller ha samlag) har rapporterats hos patienter somlängreinte är h lt vakna efter att ha tagit ett sedativum/hypnotikum. Precis som vid bilkörning i sömnen brukar patienter inte komma ihåg dessa
händelser.
Svåra anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner har rapporterats vid användningen av sedativa/hypnotika, däribland zaleplon. Fall av angioödintem m d involvering av tungan, glottis eller larynx har rapporterats hos patienter efter att ha tagit den förs a eller påföljande doser av sedativa/hypnotika, däribland zaleplon. Vissa patienter somärtar sedativa/hypnotika har fått ytterligare symtom såsom dyspné, trånghet i svalget, eller illamående och kräkningar. Vissa patienter har behövt medicinsk behandling
på akutvårdsavdelningen. Om angioödem involverar tungan, glottis eller larynx kan luftvägsobstruktionLäkemedletuppkomma och vara dödlig. Patienter som utvecklar angioödem efter behandling med zaleplon får inte behandlas med den aktiva substansen igen.
Sömnlöshet kan orsakas av en underliggande fysisk eller psykisk störning. Sömnlöshet som består eller blir värre efter en kort behandlingskur med zaleplon kan tyda på att patienten måste undersökas vidare.
På grund av zaleplons korta halveringstid i plasma, bör alternativ behandling övervägas om man upplever tidigt uppvaknande på morgonen. Patienterna bör varnas för att ta en andra dos under natten.
Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne Gravt nedsatt leverfunktion
Gravt nedsatt njurfunktion Sömnapné
Myastenia gravis
Grav andningsinsufficiens Barn (under 18 års ålder)
Nedsatt njurfunktion
Ingen dosjustering krävs till patienter med milt till måttligt nedsatt njurfuntion, eftersom Zerenes farmakokinetiska egenskaper inte förändras hos dessa patienter. Gravt nedsatt njurfunktion är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).
4.3 Kontraindikationer

Beroende

Användning av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel kan leda till fysiskt och psykiskt beroende. Risken för beroende ökar med dosen och behandlingstidens längd och är större hos predisponerade patienter med alkoholism eller läkemedelsmissbruk i anamnesen. Då fysiskt beroende en gång utvecklats kommer ett abrupt utsättande att åtföljas av abstinensbesvär, vilka kan innefatta huvudvärk, muskelsmärtor, extrem ångest, spänningstillstånd, rastlöshet, förvirrings och irritabilitet. I grava fall kan följande symptom uppstå: störd verklighetsuppfattning, depersonalisation, hyperakusi, domningar och stickningar i extremiteterna, överkänslighet mot ljus, ljud eller fysisk beröring, hallucinationer och epileptiska anfall. Efter att produkten börjat marknadsföras har det förekommit rapporter om beroende av zaleplon, främst i kombination med andra psykofarmaka.

Rebound insomnia och ångest

Ett övergående syndrom där de symptom som ledde till behandlingen med en bensodiazepin eller ett bensodiazepinliknande medel återkommer i förstärkt form, kan inträffa då en behandling avslutas. Detta kan åtföljas av andra reaktioner som t ex humörväxlingar, ångest eller sömnrubbningar och rastlöshet.

Behandlingstid

 

 

 

Behandlingen bör vara så kort som möjligt (se 4.2) och bör inte överstiga två veckor.försäljningDenna

behandlingstid bör inte överskridas utan klinisk omvärdering av patienten.

 

 

 

för

Det kan vara lämpligt att informera patienten när behandlingen påbörjas, att behandlingen kommer att

vara tidsbegränsad. Det är även viktigt att informera patienten om risken för återkommande

sömnrubbningar och därmed minska patientens ångest om så ana symptom skulle utvecklas när

behandlingen avslutats.

 

godkänt

 

Minnes- och psykomotoriska störningar

 

 

 

 

 

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel kan framkalla anterograd amnesi och

psykomotoriska störningar. Dessa uppträder oftast flera timmar efter intag av läkemedlet. För att

 

längre

 

 

reducera risken, bör patienten inte utföra någon aktivitet som kräver psykomotorisk koordination förrän 4 timmar eller längre har passerat efter läkemedelsintaget (se avsnitt 4.7).

Psykiska störningar och paradoxalaintereaktioner

Det är känt att reaktioner som rastlöshet, agitation, irritabilitet, minskade hämningar, aggressivitet, onormala tankar, vanföreställningar,är raseriutbrott, mardrömmar, depersonalisationar, hallucinationer,

psykoser, beteendeavvikelser, extrovert beteende och andra beteendestörningar kan uppträda vid användningLäkemedletav bensodiaz piner och bensodiazepinliknande medel. De kan vara orsakade av aktiv substans, spontana e r r sultat av en underliggande psykisk eller fysisk störning. Denna typ av

reaktioner är vanligare hos äldre. Om sådana skulle inträffa bör behandlingen avbrytas. Nya tecken eller symptom på ändrat beteende kräver noggrann och omedelbar utredning.

Särskilda patientgrupper

Patienter med alkohol- och läkemedelsmissbruk i anamnesen

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel skall användas med största försiktighet till patienter med alkohol- eller läkemedelsmissbruk i anamnesen.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel bör inte användas för behandling av patienter med grav leverinsufficiens, eftersom de kan framkalla encefalopati (se 4.2.) Hos patienter med mild till måttlig leverinsufficiens, kan biotillgängligheten för zaleplon öka beroende på reducerad clearance, och dosen behöver därför justeras till dessa patienter.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Zerene är inte indicerat för behandling av patienter med gravt nedsatt njurfunktion eftersom det inte har studerats tillräckligt hos dessa patienter. Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion är den farmakokinetiska profilen för zaleplon inte nämnvärt förändrad jämfört med hos friska personer. Därför krävs ingen dosjustering för dessa patienter.

Patienter med respiratorisk insufficiens

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av sederande läkemedel till patienter med kronisk respiratorisk insufficiens.

Psykotiska patienter

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel rekommenderas inte för primär behandling av

patienter med psykotiska tillstånd.

försäljning

 

Patienter med depression

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel bör inte användas för att behandla patienter med depression eller patienter med ångest i samband med depression. (Dessa medel kan utlösa självmord hos sådana patienter). Pga av den ökade allmänna risken för avsiktlig överdos hos patienter med depression, bör mängden ordinerat läkemedel, inklusive zaleplon, vara minsta m jliga till dessa patienter.

Zerene innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärf ligaförtillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galak osmalabsorption.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga intera tioner

Samtidigt intag av alkohol ska undvikas. Den sedativa effekten kan förstärkas när läkemedlet används

i kombination med alkohol. Detta påverkar förmågangodkäntatt köra bil och använda maskiner (se avsnitt

4.7).

längre

 

Kombination med andra ämnen som påverkar det centrala nervsystemet bör uppmärksammas. En förstärkning av den sedativa effekten på det centrala nervsystemet kan uppstå vid samtidig användning av följande typer av läkemedel: antipsykotika (neuroleptika), hypnotika, anxiolytika/sedativa, antidepressiva medel, narkotiska analg tika, antiepileptika, anestetika och sedativa antihistaminer.

Samtidig administrering av en dos zaleplon 10 mg och venlafaxine (depåkapslar) 75 mg eller 150 mg

inte

 

dagligen gav ingen interaktion med hänsyn till minnet (omedelbart och fördröjt ordminne) eller det

psykomotoriska beteendet (siffersymbolsubstitutionstest)är

. Det fanns inte heller några farmakokinetiska

Läkemedlet

 

interaktioner mellan za plon och venlafaxine (depåkapslar).

I kombination m d narkotiska analgetika kan en förstärkning av eufori uppträda vilket kan leda till ett ökat fysiskt beroende.

Cimetidin, en ospecifik måttlig hämmare av många leverenzymer inklusive både aldehydoxidas och CYP3A4, gav upphov till en 85%-ig ökning av plasmakoncentrationer av zaleplon. Detta på grund av hämning av både de primära (aldehydoxidas) och sekundära (CYP3A4) enzymer som svarat för zaleplons metabolism. Därför bör försiktighet iakttagas vid samtidig administrering av cimetidin och Zerene.

Samtidig administrering av Zerene med en engångsdos av 800 mg erythromycin, en stark, selektiv CYP3A4 hämmare gav en 34%-ig ökning av zaleplons plasmakoncentration. En rutinmässig dosjustering av Zerene anses inte nödvändigt, men patienten bör informera om att den sedativa effekten kan förstärkas.

Motsatt orsakade rifampicin, en stark inducerare av flera leverenzymer, inkluderande CYP3A4, en fyrfaldig reduktion av plasmakoncentrationen av zaleplon. Samtidig administrering av Zerene med

inducerare av CYP3A4 så som rifampicin, kabamazepin och fenobarbiton, kan orsaka minskning av zaleplons effekt.

Zerene påverkade inte de farmakokinetiska och farmakodynamiska profilerna för digoxin och warfarin, två läkemedel med smalt terapeutiskt index. Vidare visade ibuprofen, ett exempel på läkemedel som förändrar den renala utsöndringen, inga tecken på interaktion med Zerene.

4.6 Graviditet och amning

Trots att djurstudier inte har visat några teratogena eller embryotoxiska effekter, finns det inte tillräckligt med kliniska data för att utvärdera Zerenes säkerhet vid användning under graviditet och

amning. Man rekommenderar inte bruk av Zerene under graviditet. Om produkten förskrivs till en försäljning

kvinna i fertil ålder skall hon informeras om att hon skall ta kontakt med sin läkare för att avsluta behandlingen om hon har för avsikt att bli, eller tror att hon kan vara, gravid.

Om, av starka medicinska skäl, läkemedlet ges under graviditetens sena fas eller i höga doser under

värkarbetet kan detta ge upphov till neonatal hypotermi, hypotoni och moderat andningsdepression på grund av dess farmakologiska effekt.

Barn som föds av mödrar som tagit bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande medel kontinuerligt

 

 

för

under graviditetens sena fas kan ha utvecklat ett fysiskt beroende och kan riskera att utveckla

abstinenssymptom under den postnatala perioden.

godkänt

 

 

 

Då zaleplon passerar över i modersmjölk skall Zerene inte ges till ammande mödrar.

4.7 Effekter på förmågan att föra fordon och använ a maskiner

Zerene har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Sedation, amnesi, nedsatt koncentrationsförmågalängreoch nedsatt muskelfunktion kan försämra förmågan

att framföra fordon och använda maskiner. Om sömnperioden inte blir tillräckligt lång kan det finnas ökad risk för nedsatt vakenhet (se 4.5.) Försiktighet rekommenderas till patienter med uppgifter som kräver stor precision.

4.8 Biverkningar

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen nd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data)

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

De mest frekvent rapporterade biverkningarna är amnesi, parestesi, somnolens och dysmenorré.

inte

Biverkningsfrekvenserna klassificerasär

enligt följande

Mycket vanliga (≥1/10)

 

Vanliga (≥1/100, <1/10)

 

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

 

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

 

Läkemedlet

 

Organ/System

Biverkan

(Frekvens)

 

Centrala och perifera nervsystemet

 

Vanliga:

amnesi, parestesi, somnolens

Mindre vanliga:

ataxi/inkoordination, yrsel, störd uppmärksamhet,

 

parosmi, talsvårigheter (dysartri, sluddrigt tal),

 

hypestesi

Se även nedan under Amnesi

 

Ögon

 

 

 

 

 

Mindre vanliga:

 

 

synnedsättning, dubbelseende

Öron och balansorgan

 

 

 

 

 

Mindre vanliga:

 

 

hyperakusi

 

 

Magtarmkanalen

 

 

 

 

 

Mindre vanliga:

 

 

illamående

 

 

Hud och subkutan vävnad

 

 

 

 

 

Mindre vanliga:

 

 

ljuskänslighetsreaktion

försäljning

Ingen känd frekvens:

 

 

angioneurotiskt ödem

Metabolism och nutrition

 

 

 

 

Mindre vanliga:

 

 

anorexi

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid

 

 

administreringsstället

 

 

 

 

Mindre vanliga:

 

 

asteni, diffust obehag

 

 

 

 

för

Immunsystemet

 

 

 

 

Mycket sällsynta:

 

 

 

 

 

 

anafylaktisk/a afylaktioda reaktioner

Lever och gallvägar

 

 

 

 

 

Ingen känd frekvens:

 

 

Hepat t xicitet (vanligen beskrivet som ökad

 

 

 

transaminas)

 

 

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

godkänt

 

 

 

 

 

Vanliga:

 

 

Dysmenorré

 

 

Psykiska störningar

 

 

längredepersonalisation, hallucinationer, depression,

Mindre vanliga:

 

inte

Ingen känd frekvens:

 

förvirringstillstånd, apati

 

 

sömngång

 

 

 

 

 

 

 

Se även nedan under Depression och Psykiska störningar och paradoxala reaktioner.

 

är

 

 

 

 

Amnesi

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

Anterograd amnesi kan inträffa vid rekommenderade terapeutiska doser, med ökad risk vid större doser. Amnesin kan vara förenad med beteendeavvikelser (se 4.4).

Depression

En redan befintlig depression kan framträda vid användning av bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande medel.

Psykiska störningar och paradoxala reaktioner

Reaktioner som t ex rastlöshet, agitation, irritabilitet, minskade hämningar, aggressivitet, onormala tankar, vanföreställningar, raseriutbrott, mardrömmar, depersonalisationar, hallucinationer, psykoser, avvikande uppträdande, extrovert beteende och andra beteendestörningar är kända vid användning av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel. Denna typ av reaktioner är vanligare hos äldre.

Beroende

Användningen (även vid terapeutiska doser) kan leda till att patienten utvecklar ett fysiskt beroende: utsättning av läkemedlet kan resultera i abstinenssymptom eller till de symptom som var orsaken till förskrivningen av läkemedlet till patienten (se 4.4). Även psykiskt beroende kan uppstå. Missbruk av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande aktiva substanser har rapporterats.

4.9 Överdosering

Den kliniska erfarenheten av effekterna av en akut överdos av Zerene är begränsad och nivåer för överdoser på människa har inte fastställts.

I likhet med andra bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel bör överdosering inte vara livshotande, såvida det inte intas tillsammans med andra CNS-depressiva läkemedel (t ex alkohol).

Vid hantering av överdosering, oavsett läkemedel, bör beaktas att flera olika läkemedel kan ha intagits.

Efter överdos av orala bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande medel bör kräkning induceras (inom en timme), om patienten är vid medvetande, eller, om patienten är medvetslös, magsköljning göras med luftvägen skyddad. Om det inte finns någon fördel med att tömma magsäcken skall aktivt kol tillföras för att minska absorptionen. Särskild uppmärksamhet skall ägnas respiratoriska och kardiovaskulära funktioner vid intensivvård.

Överdosering av bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande medel yttrar sig vanligtvis i CNS-

Flumazenil kan vara en användbar antidot. Djurstudier tyder på att flumazenil är en zaleplonantagonist vilket man bör ta i beaktande vid behandling av överdos med Zerene. Det finns emellertid ingen klinisk erfarenhet av användning av flumazenil som antid t vid överdos med Zerene.

depression av olika grad, från dåsighet till koma. Smärre överdoser kan ge symptom som t ex dåsighet,

förvirring och letargi, medan kraftiga överdoser kan ge symptom som t ex ataxi,försäljninghypotoni,

hypotension, respiratorisk depression och i sällsynta fall koma, samt i mycket sällsynta fall död.

 

för

Kromatouri (blå-grön missfärgning av urinen) har rapporterats vid zaleplonöverdos.

godkänt

 

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

 

längre

Farmakoterapeutisk grupp: Bensodiaz pinliknande läkemedel, ATC kod N05CF03

Zaleplon är ett pyrazolopyrimidinhypnotikum vilket strukturellt skiljer sig från bensodiazepiner och

 

inte

andra hypnotika. Zaleplon binder selektivt till bensodiazepin typ I receptor.

är

 

ZaleplonsLäkemedletfarmakokin tiska profil visar snabb absorption och elimination (se 5.2). Dessa egenskaper, i

kombination med zaleplons subtypsselektiva receptorbindningsegenskaper, med hög selektivitet och låg affinitet för b nsodiazepin typ I receptorn, svarar för Zerenes generella egenskaper.

Zerenes ff kt har visats både i sömnlaboratorier med objektiva polysomnografiska (PSG) mätmetoder av sömn och vid öppenvårdsstudier med frågeformulär för att utvärdera sömnen. I dessa studier, har patienterna diagnostiserats med primär (psykofysiologisk) insomnia.

I öppenvårdsstudierna minskade sömnlatensen hos vuxna patienter i upp till 4 veckor med Zerene 10 mg. Hos äldre patienter, minskade sömnlatensen ofta signifikant med Zerene 5 mg och minskade genomgående med Zerene 10 mg jämfört med placebo i 2-veckors studier. Den minskade sömnlatensen var signifikant skilt från den som observerades med placebo. Resultaten från 2- och 4- veckors studierna visar att ingen farmakologisk tolerans utvecklades med någon Zerenedos.

I Zerenestudierna där objektiva polysomnografiska mätmetoder användes, var Zerene 10 mg överlägsen placebo när det gällde minskad sömnlatens och ökad sömntid under första hälften av natten. Zerene har visats bevara de olika sömnfaserna i kontrollerade studier som mäter procent sömntid i de olika faserna av sömnen.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Zaleplon absorberas snabbt och så gott som fullständigt efter oralt intag. Maximala koncentrationer nås inom ca 1 timme. Minst 71% av den oralt administrerade dosen absorberas. Zaleplon genomgår även presystemisk metabolism, vilket resulterar i en absolut biotillgänglighet på omkring 30%.

Distribution

Zaleplon är lipofilt med en distributionsvolym på ca 1,4±0,3 liter/kg efter intravenös administrering. Plasmaproteinbindningen in vitro är ca 60%, vilket tyder på liten risk för aktiv substansinteraktion på grund av proteinbindning.

Metabolism

försäljning

 

Zaleplon metaboliseras huvudsakligen av aldehydoxidas till 5-oxo-zaleplon. Dessutom metabol seras

zaleplon av cytokrom CYP3A4 till desetylzaleplon som metaboliseras vidare av aldehydox das till 5-

oxo-desetylzaleplon. Dessa oxidativa metaboliter metaboliseras vidare genom konjugering via

glukuronidering. Alla zaleplons metaboliter är inaktiva i djurbeteendemodeller och i in vitro

aktivitetstester.

 

 

Zaleplons plasmakoncentrationer ökade linjärt med dosen, och zaleplon visade inga tecken på

 

 

för

ackumulering efter administrering av upp till 30 mg/dag. Elimineringshalveringstiden för zaleplon är

ca 1 timme.

godkänt

 

Utsöndring

 

 

 

Zaleplon utsöndras i form av inaktiva metaboliter huvudsakligen via urinen (71%) och via faeces (17%). Femtiosju procent (57%) av dosen återfinns i urinen i form av 5-oxo-zaleplon och dess glukuronidmetabolit och ytterligare 9% återfinns som 5- xo-desetylzaleplon och dess glukuronidmetabolit. Återstoden utsöndrat via urin består av mindre metaboliter. Utsöndringen i faeces består huvudsakligen av 5-oxo-zaleplon.längre

Leverfunktionsnedsättning

Zaleplon metaboliseras huvudsakligen i evern och den undergår omfattande första-passage metabolism. Som en följd av detta är ora t clearance av zaleplon 70 % respektive 87 % lägre hos kompenserade och icke kompenseradeintecirrospatienter. Detta leder till markant förhöjda Cmax och AUC (i genomsnitt upp till fyrfaldiga respektive sjufaldiga hos kompenserade och icke kompenserade

patienter) jämfört med friska individer. Dosen av zaleplon bör minskas hos patienter med lätt till

Njurfunktionsne sättning

måttlig leverfunktionsnedsärttning, och användning av zaleplon rekommenderas inte hos patienter med svårLäkemedletleverfunktionsnedsä ning.

Farmakokinetik n hos zaleplon efter enstaka doser har studerats hos patienter med lätt (kreatininclearance 40-89 ml/min) och måttlig (20-39 ml/min) njurfunktionsnedsättning, samt hos dialyspati nt r. Hos patienter med måttlig nedsättning och dialyspatienter sågs en ca 23 % lägre maximal plasmakoncentration jämfört med friska frivilliga. Exponering för zaleplon var likartad hos alla grupper. Därför är ingen dosjustering nödvändig hos patienter med lätt till måttlig njurfunktionsnedsättning. Zaleplon har inte studerats tillräckligt hos patienter med svår njurfunktionsnedsättning.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Upprepad oral administrering av zaleplon till råttor och hundar medförde ökning av leverns och binjurarnas vikt. Dessa ökningar inträffade emellertid vid doser mycket högre än den maximala, terapeutiska dosen, var reversibla och inte associerade med degenerativa mikroskopiska förändringar i lever eller binjurar. Effekterna överensstämmer med de som ses hos djur med andra substanser som binder till benzodiazepinreceptorer. Vid en tre månaders studie av prepubertala hundar visades signifikant minskning av både prostata- och testikelvikten vid doser mycket högre än den maximala terapeutiska dosen. Oral administrering av zaleplon till råttor i 104 veckor i följd med en dos på upp till 20 mg/kg/dag resulterade inte i någon substansrelaterad ökning av tumörantalet. Oral administrering till möss i 65 eller 104 veckor i följd med höga doseringsnivåer (100 mg/kg/dag)

framkallade en statistiskt signifikant ökning av benigna men inte maligna levertumörer. Den ökade

incidensen av benigna levertumörer hos möss var troligen av adaptiv natur.

försäljning

 

Generellt, tyder inte resultaten från de prekliniska studierna på någon signifikant säkerhetsrisk för människa vid användning av Zerene i rekommenderade doser.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

 

 

för

Kapselkärnan

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

Mikrokristallin cellulosa,

 

 

 

 

pregelatiniserad stärkelse,

 

 

 

 

kiseldioxid,

 

 

 

 

natriumlaurylsulfat,

 

 

 

 

magnesiumstearat,

 

 

längre

 

laktos monohydrat,

 

 

 

 

 

 

 

indigokarmin (E132),

 

 

 

 

titandioxid (E171).

 

 

 

 

Kapselskalet

 

inte

 

 

gelatin,

 

 

 

 

 

 

 

titandioxid (E171),

är

 

 

 

natriumlaurylsulfat,

 

 

 

kiseldioxid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

titandioxid (E171), ammoniumhydroxid, röd järnoxid (E172), gul j rnoxid (E172).

BläcketLäkemedletsom används för tryck på kapseln innehåller följande (rosa bläck SW-1105): shellack,

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3Hållbarhet

3 år.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar av PVC/PVDC aluminium om 7, 10 och 14 kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

Zerene har utformats så att om innehållet i kapseln löses i vätska, så kommer vätskan att ändra färg och bli grumlig.

Sverige

 

 

 

försäljning

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

Meda AB

 

 

 

 

Pipers väg 2A

 

 

 

 

S-170 09 Solna

 

 

för

 

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

EU/1/99/099/004-006

 

längre

 

 

 

 

 

 

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYATgodkäntGODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 12 mars 1999

 

 

Datum för senast förnyat godkännande: 12 mars 2009

 

 

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

 

 

 

är

inte

 

 

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs)

Läkemedlet

 

 

 

 

hemsida http://www. m a.europa.eu/.

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel