Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic Acid Accord (zoledronic acid monohydrate) – Märkning - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Namn på medicineringZoledronic Acid Accord
ATC-kodM05BA08
Ämnezoledronic acid monohydrate
TillverkareAccord Healthcare Limited

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERFÖRPACKNING FÖR 1 INJEKTIONSFLASKA SOM HEL FÖRPACKNING (INKLUSIVE ”BLUE BOX”)

YTTERFÖRPACKNING FÖR 4 [10] INJEKTIONSFLASKOR SOM HEL FÖRPACKNING (INKLUSIVE ”BLUE BOX”)

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Zoledronic Acid Accord 4 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning zoledronsyra

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En injektionsflaska innehåller 4 mg zoledronsyra (som monohydrat).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Mannitol (E421), natriumcitrat och vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

1 injektionsflaska med 5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

4 injektionsflaskor med 5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

10 injektionsflaskor med 5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Endast för engångsbruk.

Läs bipacksedeln före användning.

Intravenös användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

Används omgående efter spädning.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/834/001- 1 injektionsflaskor

EU/1/13/834/002- 4 injektionsflaskor

EU/1/13/834/003- 10 injektionsflaskor

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

-

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR MÄRKNING FLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Zoledronic Acid Accord 4 mg/5 ml sterilt koncentrat zoledronsyra

I.V. användning efter spädning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 ml

6.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel