Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zostavax (varicella-zoster virus (live, attenuated)) – Märkning - J07BK02

Updated on site: 11-Oct-2017

Namn på medicineringZostavax
ATC-kodJ07BK02
Ämnevaricella-zoster virus (live, attenuated)
TillverkareMSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ZOSTAVAX - Pulver i injektionsflaska och vätska i injektionsflaska - Förpackning med 1, 10

1.LÄKEMEDLETS NAMN

ZOSTAVAX pulver och vätska till injektionsvätska, suspension vaccin mot bältros (herpes zoster), levande

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Efter beredning innehåller 1 dos (0,65 ml):

Varicella zoster-virus, Oka/Merck-stam, (levande, försvagat) ≥19400 PFU

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Sackaros, hydrolyserad gelatin, urea, natriumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, kaliumklorid, natrium-L- glutamat-monohydrat, dinatriumfosfat, natriumhydroxid.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

1 injektionsflaska (pulver) + 1 injektionsflaska (vätska).

10 injektionsflaskor (pulver) + 10 injektionsflaskor (vätska).

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan eller intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt. Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen för att skydda den mot ljus.

Efter beredning, använd omedelbart eller inom 30 minuter om det förvarats vid 20°C-25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/341/001 – förpackning med 1

EU/1/06/341/002 – förpackning med 10

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

INJEKTIONSFLASKA MED PULVER

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

ZOSTAVAX pulver till injektionsvätska s.c./i.m.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 dos

6.ÖVRIGT

MSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

INJEKTIONSFLASKA MED VÄTSKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Vätska till ZOSTAVAX

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 dos

6. ÖVRIGT

MSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ZOSTAVAX - Pulver i injektionsflaska och vätska i förfylld spruta med fastsatt kanyl. Förpackning med 1, 10

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ZOSTAVAX pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta vaccin mot bältros (herpes zoster), levande

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Efter beredning innehåller 1 dos (0,65 ml):

Varicella zoster-virus, Oka/Merck-stam, (levande, försvagat) ≥19400 PFU

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Sackaros, hydrolyserad gelatin, urea, natriumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, kaliumklorid, natrium-L- glutamat-monodhydrat, dinatriumfosfat, natriumhydroxid.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta 1 injektionsflaska (pulver) + 1 förfylld spruta medkanyl (vätska).

10 injektionsflaskor (pulver) + 10 förfyllda sprutor med kanyl (vätska).

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan eller intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt. Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen för att skydda den mot ljus.

Efter beredning, använd omedelbart eller inom 30 minuter om det förvarats vid 20°C-25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/341/003 – förpackning med 1

EU/1/06/341/004 – förpackning med 10

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ZOSTAVAX - Pulver i injektionsflaska och vätska i förfylld spruta utan kanyl. Förpackning med 1, 10, 20

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ZOSTAVAX pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta vaccin mot bältros (herpes zoster), levande

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Efter beredning innehåller 1 dos (0,65 ml):

Varicella zoster-virus, Oka/Merck-stam, (levande, försvagat) ≥19400 PFU

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Sackaros, hydrolyserad gelatin, urea, natriumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, kaliumklorid, natrium-L- glutamat-monohydrat, dinatriumfosfat, natriumhydroxid

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta 1 injektionsflaska (pulver) + 1 förfylld spruta utan kanyl (vätska)

10 injektionsflaskor (pulver) + 10 förfyllda sprutor utan kanyl (vätska). 20 injektionsflaskor (pulver) + 20 förfyllda sprutor utan kanyl (vätska).

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan eller intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt. Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen för att skydda den mot ljus.

Efter beredning, använd omedelbart eller inom 30 minuter om det förvarats vid 20°C-25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/341/005 – förpackning med 1

EU/1/06/341/006 – förpackning med 10

EU/1/06/341/007 – förpackning med 20

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ZOSTAVAX - Pulver i injektionsflaska och vätska i förfylld spruta med en lös kanyl. Förpackning med 1, 10, 20

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ZOSTAVAX pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta vaccin mot bältros (herpes zoster), levande

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Efter beredning innehåller 1 dos (0,65 ml):

Varicella zoster-virus, Oka/Merck-stam, (levande, försvagat) ≥19400 PFU

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Sackaros, hydrolyserad gelatin, urea, natriumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, kaliumklorid, natrium-L- glutamat-monohydrat, dinatriumfosfat, natriumhydroxid.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta 1 injektionsflaska (pulver) + 1 förfylld spruta (vätska) + 1 kanyl

10 injektionsflaskor (pulver) + 10 förfyllda sprutor (vätska) + 10 kanyler 20 injektionsflaskor (pulver) + 20 förfyllda sprutor (vätska) + 20 kanyler

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan eller intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt (2 C-8 C). Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen för att skydda den mot ljus.

Efter beredning, använd omedelbart eller inom 30 minuter om det förvarats vid 20°C-25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/341/008 – förpackning med 1

EU/1/06/341/009 – förpackning med 10

EU/1/06/341/010 – förpackning med 20

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ZOSTAVAX - Pulver i injektionsflaska och vätska i förfylld spruta med 2 lösa kanyler. Förpackning med 1, 10, 20

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ZOSTAVAX pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta vaccin mot bältros (herpes zoster), levande

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Efter beredning innehåller 1 dos (0,65 ml):

Varicella zoster-virus, Oka/Merck-stam, (levande, försvagat) ≥19400 PFU

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Sackaros, hydrolyserad gelatin, urea, natriumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, kaliumklorid, natrium-L- glutamat-monohydrat, dinatriumfosfat, natriumhydroxid.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta 1 injektionsflaska (pulver) + 1 förfylld spruta (vätska) + 2 kanyler

10 injektionsflaskor (pulver) + 10 förfyllda sprutor (vätska) + 20 kanyler 20 injektionsflaskor (pulver) + 20 förfyllda sprutor (vätska) + 40 kanyler

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan eller intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt. Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen för att skydda den mot ljus.

Efter beredning, använd omedelbart eller inom 30 minuter om det förvarats vid 20°C-25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/341/011 – förpackning med 1

EU/1/06/341/012 – förpackning med 10

EU/1/06/341/013 – förpackning med 20

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

INJEKTIONSFLASKA MED PULVER

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

ZOSTAVAX pulver till injektionsvätska s.c./i.m.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 dos

6. ÖVRIGT

MSD VACCINS

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FÖRFYLLD SPRUTA MED VÄTSKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Vätska till ZOSTAVAX

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 dos

6. ÖVRIGT

MSD VACCINS

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel